ကြေညာချက်များ

စစ်ဆေးဆဲ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ ပိတ်သိမ်းခြင်းကိစ္စ အသိပေးကြေငြာခြင်း