စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 (၂၅-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
2 (၁၁-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
3 (၁၀-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀)နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁)ဦးရှေ့တွင် စီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း၊ Download
4 (၁၀-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
5 (၈-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
6 (၅-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
7 (၂၈-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၂း၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
8 (၂၈-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁း၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့တွင် စီရင်ချက်ချမည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
9 (၂၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download
10 (၂၀-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၁၀၀) နာရီအချိန် တရားသူကြီး (၁) ဦးရှေ့၌ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုစာရင်း Download