စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်ရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 ကရင်ပြည်နယ် ဓာတ်သတ္တုအသေးစားလုပ်ငန်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဥပဒေ ၁၂-၂-၂၀၂၀ Download
2 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၅-၉-၂၀၁၉ Download
3 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ ၂၆-၆-၂၀၁၉ Download
4 ကရင်ပြည်နယ် အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေ ၄-၄-၂၀၁၉ Download
5 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၆-၉-၂၀၁၈ Download
6 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၆-၃-၂၀၁၈ Download
7 ကရင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ) ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ၁၆-၃-၂၀၁၈ Download
8 ကရင်ပြည်နယ် အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ဥပဒေ ၇-၁၂-၂၀၁၇ Download
9 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေ ၇-၁၂-၂၀၁၇ Download
10 ကရင်ပြည်နယ် မြေယာခွန်ဥပဒေ ၂၅-၇-၂၀၁၇ Download