ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သမိုင်းနောက်ခံ

       ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို ၂၀၁၁ ုနှစ်တွငပြည်ထောင်စုသမမတ ြန်မာနိုင်ငံတောွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅၊ ြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒ ုဒ်မ ၃၄ ို့အရ ဖွဲ့စည်း ဲ့ပါသည

        ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် ကရင်ပြည်နယြို့တောားအံမြို့တွငတညရှိပါသညကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တောအဆောက်အဦကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွငွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး ့် ားအံမြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ကို ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အဆောက်အဦအနောက်ဘက်ခြမ်း ြောက်ဘက်ရှိ မြေကွက်လပ်တွငတည်ဆောက် ထားါသည်။ တရားလွှတ်တော်၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦအရှေ့ဘက်တွငပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအနောက်ဘက်တွငုဓနုလမ်းြောက်ဘက်တွခရေလမ်းတောင်ဘက်တကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး တည်ှိပါသညကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့နှင့် ရုံးတစ်ဝန်းဲတွငတည်ရှိပါသည

 

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် Website