ခရိုင်တရားရုံးများ နှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ ဖွဲ့စည်းပုံ

           ကရင်ပြည်နယ်တွငခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၇)ရုံးကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ခရိုင်တရားရုံး များမှာ ဘားအံခရိုငတရားရုံးကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံးမြဝတီခရိုင်တရားရုံး နှင့် ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံးတိုဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်တရားရုံးများမှာ ဘားအံခရိုငတရားရုံးအောက်တွင် ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံးနှင့် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တရားရုံး နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယတရားရုံး၊ မြဝတီခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံး နှင့် ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံး အောက်တွင် ဖာပွန်မြို့နယ်တရားရုံးတို့  ဖြစ်ပါသည်။