တရားမစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာတိုးမြှင့်သဖြင့် တရားမမှုများအား သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်တရားရုံးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ကြောင်း ကြေညာချက်

ကြေငြာချက်
ကြေညာချက်
ကြေညာချက်