တရားရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုများ

  ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မလက်ခံရရှိသည့် သင့်အတွက်တရားရုံးစောင်ရေ (၇၀၀၀)၊ ရာဇ၀တ်မှုအကြောင်းသိကောင်းစရာစောင်ရေ (၇၀၀၀)၊ တရားမမှုအကြောင်း သိကောင်းစရာ စောင်ရေ(၇၀၀၀)၊ စာချွန်တောအကြောင်းသိကောင်းစရာ စောင်ရေ (၇၀၀၀) စီကို ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ  ခရိုင်၊ မြို့နယ်တရားရုံးများက ပြည်နယ်အတွင်းရှိ  ပြည်သူများသို့  ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။

           ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွကတရားစီရင်ရေးအသိအမြငဗဟုသုတတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်  တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ပထမနှစ်အတွကမဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (၂-၂-၃)တွငဖော်ပြပါရှိသည့် တရားရုံးသတင်း အချက်အလက်များကို တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆောင်ရွက်ရနဖော်ပြပရှိအထက်ဖော်ပြပလက်ကမ်းစာစောင်များ (တရားရာဇ၀တ်၊ စာချွန်တော်၊ သင့်အတွကတရားရုံး)ကို စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ မွန်နှင့် ပအိုဝ်းဘာသာများသိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး  ဖြန့်ဝေရန်  စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျကရှိပါသည်။

    ၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့မစတင်၍ ကရင်ပြည်နယ်တွငားအံခရိုင်တရားရုံးဘားအံမြို့နယ်တရားရုံးလှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံးတို့အား ြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပှင့် USAID-PRLMတိုံ့ပိုးကူညီသော နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (NCMP)ြင့်  တရားစီရင်ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည