အမေးများသောမေးခွန်းများ

<p>တရားခွင်များတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းများ ယူဆောင်ခွင့် မရှိပါ။</p>

<p>တရားရေး ပရဝဏ်အတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့် မရှိပါ။</p>