ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၉- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၃- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၂- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၆- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
3 (၅- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၉- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၉- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
5 (၂၂- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၆-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
6 (၁၅- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၉- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
7 (၁၈- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၁- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
8 (၃- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၇- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၈- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃၁- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
10 (၁၃- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ