တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၀- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၄- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
3 (၁၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
4 (၆- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၀- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
5 (၃၀- ၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
6 (၂၆- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
7 (၁၂- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
8 (၅- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၁- ၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
10 (၂၄- ၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၈- ၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း၊ (၂၄-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည့်အမှုများအား (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည်ြဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ