ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ကရင်ပြည်နယ် ဓာတ်သတ္တုအသေးစားလုပ်ငန်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဥပဒေ 2020-02-12
2 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 2019-09-25
3 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ 2019-06-26
4 ကရင်ပြည်နယ် အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေ 2019-04-04
5 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 2018-03-16
6 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 2018-03-16
7 ကရင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ) ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ 2018-03-16
8 ကရင်ပြည်နယ် အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ဥပဒေ 2017-12-07
9 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေ 2017-12-07
10 ကရင်ပြည်နယ် မြေယာခွန်ဥပဒေ 2017-07-25

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ