တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
11 (၁၂- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၆- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
12 (၂၉- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂- ၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
13 (၂၂- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၆-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
14 (၈- ၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၂-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
15 (၁၈- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၁- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
16 (၃- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၇- ၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
17 (၁၃- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
18 (၆- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၀- ၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
19 (၂၀- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၄- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
20 (၁၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ