တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
21 (၁၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
22 (၆- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၀- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
23 (၃၀- ၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃- ၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
24 (၂၆- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
25 (၁၂- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
26 (၅- ၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
27 (၂၁- ၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
28 (၂၄- ၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၈- ၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း၊ (၂၄-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည့်အမှုများအား (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည်ြဖြစ်သည်။
29 (၈- ၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၁-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
30 (၂၄- ၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၈- ၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း၊ (၂၄-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည့်အမှုများအား (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည်ြဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ