သမိုင်းကြောင်း

သမိုင်းကြောင်း

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄ တို့အရ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သည် ကရင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် ဘားအံမြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အဆောက်အဦကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး နှင့် ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ကို ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း မြောက်ဘက်ရှိ မြေကွက်လပ်တွင် တည်ဆောက် ထားပါသည်။ တရားလွှတ်တော်၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အနောက်ဘက်တွင် သုဓနုလမ်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ခရေလမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး တည်ရှိပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့နှင့် ရုံးတစ်ဝန်းထဲတွင် တည်ရှိပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် Website

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ