တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

        ကရင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်တရားရုံး (၆)ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၇)ရုံးကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ခရိုင်တရားရုံး များမှာ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံး၊ မြဝတီခရိုင်တရားရုံး၊ ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံး၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးခရိုင်တရားရုံးနှင့် သံတောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်တရားရုံးများမှာ ဘားအံခရိုင် တရားရုံးအောက်တွင် ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံးနှင့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တရားရုံး၊ မြဝတီခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံး၊ ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် ဖာပွန်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး နှင့် သံတောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံးအောက်တွင် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးတို့  ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ